lørdag den 29. marts 2008

de græske guders familietræ

De 12 olympiske guder er markeret med fed og guderne som styrede verden med kursiv (Uranos, Kronos og Zeus).
Chaos
|
+-------+--------------+------+-----------+--------+
| | | | |
Gaia Tartaros Eros Erebos Nyx
| |
+-----+-----+----+-----+------------+ |
| | | | | | |
Python Pheme | | +--+----+ +--+-+
| | | | |
| | Uranos Pontos +-+------+
| | | | | | |
| +-+-+ | +-+--+ Echidna Tyfon
| | | | |
| | +-+-+ |
| | / |
| | / |
,------------------------|--' |
/ | | |
/ +------|------+-----+
| | \
| | '--------------------------------------------------------------------------------------------.
| | \
| +----------+------------------------------------------------------------------------------------------+------------|------------+--------------------+------------------------------------------------------+---------------------+
| | | | | | | |
| | (Titaner) | (Kykloper) | | (De hundredarmede) |(Giganter) | (Erinyer) | (Melier)
| | | | | | | |
| +------+-+-----+--------+--------+--------+--------+-------+------+---------+--------+-------+ +--------+--------+ | +-------+------+ +----------+-----------+--------+-------+ +------+-+----------+ ...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Okeanos Koeus Hyperion Krios Iapetos Kronos Tethys Rheia Themis Mnemosyne Foibe Theia Brontes Steropes Arges| Briareus Gyges Kottos Alkyoneus Klytias Enkelados Echion Athos Alekto Teisifone Megaira
| | | | | || | | | | | | |
| +----+---|--------|---------------|---------||------+ | | | | | +--+----+--------+------+-------+
| | +--------|-----+---------|---------||--------------|-------\---------\-------+ | | | | | |
Afrodite |(Okeanider) | | | |+--------+-----+ \ \ | Nereus Thaumas Forkys Keto Eurybia
| | | +-----|---------|---------|---------|---------------\---------\------------++ | | |
| | +-----++----+-----+ | | | | \ \ \ | +--+---+
| | | | | | | | | | \ \ \ | |
| | Asopos ... Klymene Doris | | | | \ \ +----+------+-----+ | | (Forkydes)
| +----|----------|-----|------|---------|--------++ | \ \ | | | | |
| | +-----|---+--|---------+ \ | \ \ Selene Eos Helios | +-+--------+-----------------+----------+---------------------+-----------------+---------------+
| | +---|--|--------------------\--------|---------------------\---------\--------------|------|------------++ | | | | | | |
| | +--------+--+--|----+------------+ \ | \ \ | | \ Echidna | (Gorgoner) Ladon | (Graier) |(Hesperider) Scylla | (Sirener)
| | | | | | | Pothos | \ \ Metis | | \ (50 Nereider) | | | |
| | Atlas Epimetheus| Prometheus Menoitios | \ \ | | | +-----------+-----+ +-------+-------+ +--+--+-------+ ++------+--------+---------+ ...
| | | | | \ \ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | +------+--+ +-------+-------++----+-------+-------+ \ \ | | | Amfitrite Thetis ... Medusa Stheno Euryale Deino Enyo Pemfredo Aigle Arethusa Erytheia Hesperia
| | | | | | | | | | | \ \ | | |
| | Maia Asteria Leto Hestia Demeter Hera Hades Poseidon Zeus \ \| | |
| | | | | | | \ | | |
| | | | | | +++++++++++ | |\ | |
| | | | | | |||| |||||| | | \ | |
| | | | | +----+-------------+||| |||||+--|---+----+ | | |
| | +------+-----------|-----------------|-------------|--------------+|| ||||+-+-+ | | | |
| | | | +--|----+--------+--+--------+ || |||+--|-----|--+----+ | | (Muser)
| | Hermes +--+-----------|--|----|-----------|--------|---+| ||| | | +--------|------------+-------+------+-----+--------+----------+----------+-------+--------+------+---------+---------+
| | | | Ares |Eileithyia Hefaistos Hebe | ||++--|-----|-----------+ | | | | | | | | | | | | |
| Aigina | | | | | || | \-----|---------\ | Melete Mneme Aoide Klio Melpomene Terpsichore Thalia Euterpe Erato Urania Polyhymnia Kalliope
| | | | | +---+--------------------------+ |+-|--------|---+------\-------+
| +----------+----|-----------------------|-------|----------------------------+ | | | ,-+--------------------------------+---------------------+
| | | | | | +-+-+---+ Athene | / | |
| Aiakos | +----+--+ | Persefone | | | Ersa |(Hora'er) |(Moirer) Astraia
+---+ | | | | ..... Pandia | |
| | | Artemis Apollon | +----+--+---+-----+-------+-------+ +---+-----+--------+
| | | | | | | | | | | | |
| +-----+------------|-----------------------+ Auxo Karpo Thallo Dike Eunomia Eirene Klotho Lachesis Atropos
| | |
+---------|-----+------+
| |
+----+-+---|----+--------+
| | | | |
Anteros Eros | Harmonia Himeros
|
+----------+-+----------+-------+------+
| | | | |
Eunomia Hermafroditos Peitho Rhodos Tyche
måske er de ikke markeret her i gengivelsen, men jeg synes det er et flot familietræ.
hint: tjek linket, det er meget flottere opstillet

Ingen kommentarer: